ประกัน
สุขภาพ
นิยามของคำว่า
ประกันสุขภาพ ตาม คปภ.
คือ การประกันภัยที่บริษัทประกันภัยตกลงที่จะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการรักษาพยาบาล
ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาล นั้นจะเกิดขึ้นจากการ
เจ็บป่วยจากโรคภัยหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยการจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับการประกันสุขภาพ
จะยึดหลักเกณฑ์เดียวกับการประกันภัยอื่นๆ คือ "จ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินที่เอาประกันภัยไว้"
นักลงทุนสัมพันธ์
นโยบายบริษัท
มาตรฐานการรับรอง
ติดต่อเรา
บริษัท โคโรเนทโบรกเกอร์ จำกัด
3388/89 อาคารสิรินรัตน์ ชั้น 24
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30
©Copyright 2023 © Coronet Brokers Public Company Limited All Right Reserved.